Kuta / Kyta Research

Below is a list of family names associated with the locations my Kuta family lived. I am Posting them here on my Blog in the hope that it will make connections with my French/Polish/Ukrainian family.

I have listed this post in English, Polish and Ukrainian.

If you recognise any of the names, then please get in touch.

Stephenrobertkuta@hotmail.com

Locations:

Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine

katarynice, Lviv, Poland (Катериничі) Katarynice (Komarno), Galizien, Austria; later Katarynice (Rudki), Lwow, Poland; now Katerynychi, Horodok, L′viv, Ukraine.

Roman-Catholic Church of Nativity of the Blessed Virgin Mary in Komarno, Lviv Oblast

Names:

Kuta / Kyta


Kazimierz Stanisław ORŁOWICZ-KUTA

Born: 18 – November – 1896

Place of Birth: Komarno

Military Service: In August 1914 he arrived at the place of the shooting concentration together with a group of 38 volunteers from Komarno. He commanded a platoon in the second complex of the LP, before he went to the front in the Eastern Carpathians he was appointed a chor.py. (September 29, 1914). On April 13, 1915, he was assigned to the second subsidiary of Captain Bartłomiej Rucinski. Along with the baon, it was incorporated into the 4th LP. He himself served in the sixth complex of the battalion of this regiment.After 15 VII 1915 he fought in the campaign in the Lublin region and then in Volhynia. On August 20, 1915, he was promoted to lieutenant. After the withdrawal of the LP from the front line in October 1916, he was transferred to the 3rd LP. He then served in PKP until the liquidation of the formation on 19 February 1918. From 31 October 1918 in the Polish Army, on June 1, 1919, Capt. August 15, 1924, Maj. He served in 30 pp, and from 1928 in PKU Warsaw, the City IV. 28 February 1931 retired. He lived in Warsaw. Decorated with VM 5. class, KN, KW 4x.

source: List of Polish Legionnaires 1914-1918

http://wykaz.muzeumpilsudski.pl/wykaz-legionistow/wykaz/legionista/34429-orlowicz-kuta

Jan Kuta

Born: 21 November 1872

Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine

Death: 31 July 1928


Franciszka KUTA

Born: 1879

Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine

Death: 1906


Szczepan KUTA

Born: 1879

Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine

Death: 1954


Halka Kuta

Janka Kuta

Resided in Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine

Source: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/komarno_a_virtual_trip_to_the_past_65771.html


Ukrainian Version

Нижче наведено список фамільних імен, пов’язаних із місцями, в яких жила моя сім’я Кута. Я розміщую їх тут у своєму блозі, сподіваюсь, що це зв’яжеться з моєю французькою / польською / українською родиною. Якщо ви визнаєте будь-яке ім’я, то, будь ласка, зв’яжіться з нами. Stephenrobertkuta@hotmail.com Місця розташування: Комарно, Городоцький р-н, Львівська обл., Україна Катариніце, Львів, Польща (Катериничі) Катариніце (Комарно), Галізієн, Австрія; пізніше Катаринець (Рудьки), Львів, Польща; тепер Катериничі, Городок, Львів, Україна. Римсько-католицька церква Різдва Пресвятої Діви Марії в Комарно, Львівська обл Імена: Кута / Кита Казімеж Станіслав ОРОВОВИЧ-КУТА Народився 18 листопада 1896 року Місце народження: Комарно Військова служба: У серпні 1914 року він прибув до місця зйомок концентрації разом з групою з 38 добровольців з Комарно. Він командував взводом у другому комплексі ЛП, перш ніж пішов на фронт у Східні Карпати, він був призначений чоор.п. (29 вересня 1914 р.). 13 квітня 1915 року він був призначений другою дочірньою компанією капітана Бартоміє Ручинські. Поряд з баоном він був включений у 4-й ЛП. Він сам служив у шостому комплексі батальйону цього полку. Після 15 VII 1915 року він воював у похід у Люблінській області, а потім у Волині. 20 серпня 1915 року він був призначений лейтенантом. Після виведення ЛП з лінії фронту в жовтні 1916 р. Його перевели до третього ЛП. Потім він служив в ПКП до ліквідації формування 19 лютого 1918 р. З 31 жовтня 1918 р. В польській армії 1 червня 1919 р. Капітан 15 серпня 1924 р. Майор служив у 30 р., А з 1928 р. PKU Варшава, Місто IV. 28 лютого 1931 пішов у відставку. Він жив у Варшаві. Оздоблений VM 5. клас, KN, KW 4x. Джерело: список польських легіонерів 1914-1918 рр http://wykaz.muzeumpilsudski.pl/wykaz-legionistow/wykaz/legionista/34429-orlowicz-kuta Ян Кута Народився: 21 листопада 1872 року Комарно, Городоцький р-н, Львівська обл., Україна Смерть: 31 липня 1928 р Франциска Кута Народився: 1879 р Комарно, Городоцький р-н, Львівська обл., Україна Смерть: 1906 Щепан КУТА Народився: 1879 р Комарно, Городоцький р-н, Львівська обл., Україна Смерть: 1954 р Халка Кута Янка Кута Мешкав у Комарно, Городоцький р-н, Львівська обл., Україна Джерело: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/komarno_a_virtual_trip_to_the_past_65771.html


Polish Version

Poniżej znajduje się lista nazwisk rodzin związanych z lokalizacjami mojej rodziny Kuta. Zamieszczam je tutaj na moim blogu w nadziei, że utworzą związki z moją francusko-polską / ukraińską rodziną. Jeśli rozpoznajesz któreś z nazwisk, skontaktuj się z nami. Stephenrobertkuta@hotmail.com Lokalizacje: Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine katarynice, Lwów, Polska (Катериничі) Katarynice (Komarno), Galizien, Austria; później Katarynice (Rudki), Lwów, Polska; teraz Katerynychi, Horodok, Lwów, Ukraina. Kościół rzymsko-katolicki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komarnie, obwód lwowski Nazwy: Kuta / Kyta Kazimierz Stanisław ORŁOWICZ-KUTA Urodzony: 18 listopada – 1896 r Miejsce urodzenia: Komarno Służba wojskowa: W sierpniu 1914 r. Przybył na miejsce koncentracji strzeleckiej razem z grupą 38 ochotników z Komarna. Dowodził plutonem w drugim zespole LP, zanim wyszedł na front w Karpatach Wschodnich, został mianowany chor.py. (29 września 1914 r.). 13 kwietnia 1915 r. Został przydzielony do drugiej filii kapitana Bartłomieja Rucińskiego. Wraz z baonem został on włączony do czwartej płyty. Sam służył w szóstym kompleksie batalionu tego pułku. Po 15 VII 1915 r. Walczył w kampanii na Lubelszczyźnie, a następnie na Wołyniu. 20 sierpnia 1915 r. Został awansowany na porucznika. Po wycofaniu LP z linii frontu w październiku 1916 r. Został przeniesiony na trzecią płytę. Następnie służył w PKP do czasu likwidacji formacji 19 lutego 1918 r. Od 31 października 1918 r. W armii polskiej, 1 czerwca 1919 r., Kpt. 15 sierpnia 1924 r., Mjr. Służył w 30 pp, a od 1928 r. W PKU Warszawa, miasto IV. 28 lutego 1931 r. Przeszedł na emeryturę. Mieszkał w Warszawie. Ozdobiony klasą VM 5., KN, KW 4x. źródło: Lista polskich legionistów 1914-1918 http://wykaz.muzeumpilsudski.pl/wykaz-legionistow/wykaz/legionista/34429-orlowicz-kuta Jan Kuta Urodzony: 21 listopada 1872 Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine Śmierć: 31 lipca 1928 r Franciszka KUTA Urodzony: 1879 Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine Death: 1906 Szczepan KUTA Urodzony: 1879 Komarno, Horodots’kyi district, Lviv Oblast, Ukraine Death: 1954 Halka Kuta Janka Kuta Mieszka w Komarnie, powiat horodocki, obwód lwowski, Ukraina Źródło: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/komarno_a_virtual_trip_to_the_past_65771.htmlStephen and Yhana is the official You Tube channel for the author’s blogs and websites (Stephen Robert Kuta), a shared adventure with his daughter.
Featuring: Days Out in the UK / History / Genealogy / Virtual Walks / Virtual Cycling / Travel and so much more. Feel free to visit, subscribe and watch out for all of our upcoming episodes.


How you can easily create beautiful art for your home or your loved ones by Peter Black, founder of – Charmaché Art and Craft


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *